Sufinama

Rabi-us-Sani

Date

NAME OF SUFI/SANT

Shrine

1 Haji Abdul Ghaffar Ashrafi
2 Hazrat Farid Sani Mathankot
4 Sandal Hazrat Shah Mehmood Sufi Sarmast Sagar Sharif
5 Hazrat Sayed Shah Ibrahim Irji Nizamuddin (Dehli)
9 Allama Mushtaq Ahmad Nizami
9 Hazrat Khawaja Ghulam Fareed Kot Mithan
10 Mihran Khan Ahmad Nagar
11 Gyarwee Shareef Sheikh Abdul Qaadir Jilani Baghdad Shareef
11 ladora dargah Darbhanga
12 Hazrat Dulha Shah Bukhari Sabzwari Karachi
12 Hazrat Shiekh muhiuddin Ibne Arabi Damishq
14 Imam Muhammad Ghazali Baghdad Shareef
15 Hazrat Shah Raza Ali Khan Bareilly Shareef
15 Hazrat Hasan miyan Barkati Mahrerah Shareef
16 Hazrat Shah Shamsuddin Sabzwari Multan
19 Hazrat Khawaja Nizamuddin Auliya Delhi
19 Hazrat Shah Daula Gujrat (Punjab)
19 Allama Abdur Rehman Jami
26 Syed Muhammad Hasan Kausar Baba Karachi
27 Hazrat Khawaja Dawood Tai